کربو پروتئین فول مس | Full Mass

  • دور از دسترس کودکان نگه داری شود .
  • بیش از دوز مصرف پیشنهادی مصرف نشود .
  • در جای خشک نگه داری شود
دسته:
تماس درواتساپ