مکمل بدنسازی برای چه کسانی مناسب است؟

خرید مکمل بدنسازی

مکمل بدنسازی برای چه کسانی مناسب است؟ مکمل بدن سازی برای همه افراد مناسب است و دکترهای تغذیه نسبت به کمبودهای بدن هر فرد مکمل مورد نیاز آن‌ را برایش تجویز می‌کند و مکمل فقط مختص به ورزشکارها نیست و افرادی که ورزش نمیکنند هم میتوانند مصرف کنند و هر فردی برای تامین نیازهای بدنش و کمبودهای بدن خود از مکمل غذایی استفاده کند و کمبودهای بدنش را تامین کند. ولی بعضی از مکملها برای بعضی از افراد که بیماریهای خاص دارن مناسب نیست و برای مصرف هر مکملی باید با تجویز دکتر تغذیه و یا مشورط با یک مربی باتجربه صورت بگیرد تا بهترین مکمل را نسبت به اناتمی بدنتان بهتون پیشنهاد بدهد. و هیچ وقت خودسرانه هیچ مکملی مصرف نکنید.

 

تماس درواتساپ